سامانه تناسب‌سنجی

سوال 1 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 2 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 3 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 4 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 5 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 6 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 7 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 8 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 9 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 10 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 11 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 12 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 13 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 14 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 15 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 16 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 17 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 18 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 19 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 20 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 21 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 22 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 23 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 24 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 25 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 26 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 27 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 28 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 29 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 30 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 31 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 32 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 33 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 34 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 35 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 36 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 37 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 38 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 39 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 40 از 42

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سوال 41 از 42

1
2
3
4
5
سوال 42 از 42